Deze pagina is voor het laatst aangepast op juli 2020

Waarenburg Zorg & Advies vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op Deze pagina leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@waarenburgzorgenadvies.nl.

Artikel 1 – Wie zijn wij?

Waarenburg Zorg & Advies.nl is een eenmanszaak, gevestigd te te Weer.
Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67301355. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

 Waarenburg Zorg & Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik maakt van een van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Voor zorg gerelateerde doeleinden verwerken we uw naam, naam contactpersoon, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die van belang zijn voor onze overeenkomst. U kunt hierbij denken aan BSN en verzekeringsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om u te kunnen behandelen gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast leggen wij de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij daarnaast uw medische gezondheidsproblematiek, zorgbeleid, medisch verleden en indicatie. Wij bewaren deze gegevens 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen. Bij het overlijden van eigenaar, zal uw dossier onmiddellijk worden vernietigd.

Wij stellen een zorgovereenkomst en een zorgplan met u op. Dit doen wij vanuit een wettelijke verplichting. Via het zorgplan verzamelen wij uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, BSN, verzekeraar en zorgindicatie. Dit vullen wij aan met uw zorgprobleem, zorgvraag, zorgdoel, voortgang en bijzonderheden. In de zorgovereenkomst leggen wij vast welke zorg wanneer wordt geleverd. Wij zullen deze documenten toevoegen aan uw dossier en zodoende 15 jaar bewaren.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, naam van eventuele instelling met vestigingsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, verwerken wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van de klacht om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Wij verkrijgen deze gegevens via de klachten-en geschillencommissie WKKGZ. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten 15 jaar in uw dossier bewaren.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van uw bericht over uw ervaring met onze dienstverlening, met eventueel uw naam en de naam van de zorginstelling wanneer wij hier uw toestemming voor hebben verkregen. En wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten bewaren wij totdat u een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Het kan ook zijn dat wij deze gegevens van derden hebben verkregen wanneer u via uw instelling of zorgorganisatie bij ons terecht bent gekomen of wij via een bemiddelingsbureau zijn ingeschakeld.

Artikel 4 – Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Waarenburg Zorg & Advies om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren. 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@waarenburgzorgenadvies.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen. 

Artikel 5 – Wie ontvangen uw gegevens?

Waarenburg Zorg & Advies zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Daarnaast zijn wij gebonden aan de richtlijnen van de WKKGZ ‘Zorg voor ZZP’ en Beroepsorganisatie V&VN.

Artikel 6 – Slotbepalingen

Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@waarenburgzorgenadvies.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Start typing and press Enter to search